UK Right to Work

UK Right to Work 1

CALLING ALL EU NATIONALS - UK RIGHT TO WORK

ONLY 8 WEEKS LEFT
Have you applied for settled or pre-settled status?
Contact HR with your share code for full assistance.

UK Right to Work 2

AVIZU BA SIDADAUN UNIAUN EROPA TOMAK - Direitus Inglatera nian hodi hetan serbisu

HELA SEMANA WALU (8) DE'IT
Ita aplika ona ka lae hodi hetan estatutu ba hela permanente ka pra-hela permanente Favor kontaktu rekursu humanus departementu kona-ba ita-nia share code hodi hetan apoiu tomak

UK Right to Work 3

Apel către toți cetățenii UE
Dreptul de Muncă în UK

DOAR 8 SĂPTĂMÂNI RĂMASE
Ați aplicat pentru statutul de rezidență sau pre-rezidență?
Contactați hr cu share code pentru asistență complete

UK Right to Work 4

WEZWANIE DO WSZYTSKICH OBYWATELI UNI EUROPEJSKIEJ
PRAWO DO PRACY W WIELKIEJ BRYTANII

ZOSTAŁO TYLKO 8 TYGODNI
Czy złożyłeś wniosek o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej? Skontaktuj się z działem kadr, w celu uzyskania pełnej pomocy w związku z kodem potwierdzającym twoje prawo do pracy