Employee Covid-19 Notice Tetum

‘PROTEJE ITA-NIA AN HUSI COVID-19

Ohin dadaun ne’e Vasinasaun COVID-19 fo ona iha ita-nia komunidade.

Ita sei hetan kontaktu husi ita-nia Doutor/Surjeria GP nian sekuandu to’o ona tempu ba ita atu simu vasina.

Buat ne’e hanesan importante duni katak ita asegura ona se ita rejistu tiha on ho Doutor lokál ida/Surjeria GP nian, para ita la lakon oportunidade hodi proteje ita-nia an no ema seluk.

Sekuandu ita presija apoiu kona-ba halo rejistu, kontaktu ita-nia ekipamentu RH sitiu nian.

Sekuandu ita rejistu ona, ita tenke asegura parte Surjeria hetan ona kontaktu-nia detalle maka los ona ba ita.

Ita ida-idak iha responsabilidade hodi limita virus korona-nia divulgasaun no hodi hare didiak saúde, seguransa no próspero ita-nia kolega sira, familia no belun sira.

Servisu hamutuk hodi hetan futuru maka seguru diak liu tan’